skip to Main Content
09122101225 info@dryfruityloop.com ورود

یکم از خشکبار ایران بدونیم…

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خشکبار اولین صنعت غیر نفتی کشور به شمار می‌رود، گفت: صنعت خشکبار برای کشور بیشترین ارزآوری را دارد. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه…

Read More